Algemene voorwaarden

Hieronder kan u de algemene voorwaarden terugvinden.

0. Identiteit: MidStream is onderdeel van Tamashi BV met ondernemingsnummer BE0719.862.140 gelegen te Bredabaan 279, 2930 Brasschaat.

1. Omschrijving opdracht: De Klant wenst het verrichten van bepaalde diensten toe te vertrouwen aan “TAMASHI”. “TAMASHI” aanvaardt deze opdracht. Eventuele wijzigingen aan deze diensten, modaliteiten of prijzen worden tussen partijen steeds schriftelijk vastgelegd. “TAMASHI” behoudt zich het recht voor te bepalen welke consultant wordt toegewezen en deze te veranderen gedurende de opdracht. “TAMASHI” levert zijn diensten in volledige onafhankelijkheid zonder enig ondergeschikt verband tussen de consultants van “TAMASHI” en de Klant.

2. Prijzen: De verschuldigde prijzen, verhoogd met de BTW, worden per factuur aangerekend en zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning verwijlrente verschuldigd ten bedrage van 1% per maand, berekend op het bedrag aan achterstallige vergoedingen en BTW, dit in toepassing van artikel 1226 en 1229 Burgerlijk Wetboek. Alle administratieve kosten en kosten van minnelijke invordering die “TAMASHI” maakt om de achterstallige vergoedingen te innen en elke andere schade die “TAMASHI” lijdt door de wanbetaling, worden vanaf de 60e dag na factuurdatum integraal doorgerekend aan de Klant, met een minimum van 10% van de achterstallige vergoedingen en BTW of € 100,00 , al naargelang het hoogste bedrag. Dit eveneens in toepassing van artikel 1226 en 1229 Burgerlijk Wetboek. Bij niet-betaling binnen een periode van 15 dagen na de uiterste betaaldatum, kan “TAMASHI” onmiddellijk, van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst verbreken lastens de Klant. “TAMASHI” zal de Klant in dat geval bij aangetekend schrijven in gebreke stellen en de datum meedelen met ingang waarvan deze overeenkomst als ontbonden wordt beschouwd. Elke toegekende korting is eenmalig en schept geen rechten naar de toekomst. “TAMASHI” behoudt zich het recht voor extra administratiekosten aan te rekenen bij wijziging van de originele opgemaakte factuur op verzoek van de Klant.

3. Informatie: “TAMASHI” verleent zijn diensten binnen de perken van de door de Klant verstrekte informatie en toegekende bevoegdheden. De Klant verbindt er zich toe alle nodige en relevante informatie te bezorgen aan “TAMASHI”. “TAMASHI” is er niet toe gehouden controle uit te oefenen op de inhoud, de juistheid en de volledigheid van de gegevens die de Klant hem verstrekt.

4. Aansprakelijkheid: Voor het verrichten van de uitbestede diensten gaat “TAMASHI” een middelenverbintenis aan. “TAMASHI” is slechts aansprakelijk indien de Klant aantoont dat “TAMASHI” zijn verbintenissen niet is nagekomen ingevolge een foutieve handelwijze. In dat geval kan de Klant de door hem opgelopen en bewezen schade op “TAMASHI” verhalen. De schadevergoeding blijft evenwel beperkt tot hetgeen onmiddellijk en rechtstreeks het gevolg is van de foutieve handelswijze van “TAMASHI”. De Klant kan geen aanspraak maken op enige vergoeding van andere schade zoals financiële verliezen aan intresten of beleggingen of verhoopte winsten, gevolgen van een staking, verhoging van de algemene kosten, enz. Indien mogelijk zal “TAMASHI” de fout op eigen kosten herstellen. De Klant zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Indien de Klant van zijn eventueel recht op schadevergoeding gebruik wil waken, dient hij dit binnen de zes maanden na het zich voordoen van de vermeende fout van “TAMASHI” bij aangetekend schrijven aan deze laatste te melden. Dit op straffe van verval van dit recht.

5. Overmacht: “TAMASHI” is bevrijd van zijn verbintenissen in geval van overmacht. As gevallen van overmacht worden onder meer steeds beschouwd: brand, technische storingen, computeruitval en alle andere situaties die de werkzaamheden van “TAMASHI” ernstig bemoeilijken.

6. Vertrouwelijkheid: Zowel de Klant als “TAMASHI” duiden elk voor zich één of meerdere contactpersonen aan. Het opvragen en/of verstrekken van gegevens gebeurt enkel via deze personen. Zowel de Klant als “TAMASHI” verbinden er zich toe alle gegevens die hen in uitvoering van deze overeenkomst worden verstrekt door de andere partij, strikt vertrouwelijk te behandelen. Zowel de Klant als “TAMASHI” zorgen voor de nodige beveiliging om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren.

7. Af -werving: De Klant verbindt er zich toe geen werknemers in dienst te nemen, die door of bij “TAMASHI”, al dan niet in dienstverband, gelast zijn/waren met opdrachten bij de Klant of die minder dan zes maanden geleden een samenwerking bij “TAMASHI” beëindigd hebben, tenzij mits betaling van een schadevergoeding door de Klant aan “TAMASHI” gelijk aan het bedrag van een bruto jaarloon (inclusief voordelen verworven krachtens overeenkomst) of bruto vergoeding (inclusief voordelen) die door “TAMASHI” aan de betrokken medewerker werd betaald op het ogenblik van de overname of van het einde van de arbeidsovereenkomst/samenwerkingsovereenkomst, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking in de bestelbon Deze clausule geldt tot die jaren na de beëindiging van de opdracht van “TAMASHI” bij de Klant.

8. Intellectuele rechten: Tussen partijen is er geen overdracht van intellectuele eigendom. Elke partij behoudt dan ook de intellectuele eigendomsrechten op de bekend gemaakte respectievelijk ontwikkelde tools, softwareprogramma's en toebehoren in ruime zin. Het is verboden deze tools, softwareprogramma's en toebehoren te vervreemde n, te verpanden of over te dragen aan derden zonder toestemming van de andere partij.

9. Duur en einde: De dag waarop dit contract in werking treedt, de duur ervan, de opzegtermijn en de eventuele automatische verlengingen worden beschreven in de bestelbon, die als bijlage deel uitmaakt van deze overeenkomst. De opzeg dient bij aangetekend schrijven aan die andere partij te worden aangezegd. Bij gebreke aan specifieke bepalingen wordt de opdracht aangevat na ontvangst van de ondertekende bestelbon/offerte. Alle geleverde prestaties en gedane kosten worden gefactureerd vanaf die datum.Het contract neemt automatisch een einde door het overlijden, het kennelijk onvermogen, de ontbinding of het faillissement van de Klant. Bij kennelijk onvermogen of faillissement eindigt het contract van rechtswege op het ogenblik dat de betalingen aan “TAMASHI” gestaakt worden.

10. Bevoegdheid en toepasselijk recht: Deze overeenkomst zal te goeder trouw door beide partijen worden nageleefd. Alle geschillen in verband met de uitvoering van deze overeenkomst zullen door partijen in minnelijk overleg worden beslecht. Indien ze niet tot een akkoord komen, is uitsluitend de rechtbank van Ieper bevoegd, zelfs bij vordering in tussenkomst en vrijwaring en bij verscheidene verweerders. Het Belgisch recht is op deze overeenkomst van toepassing.

11. Voorrang: In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden, de bestelbon en/of de offerte geldt volgende voorrangsregel: deze algemene voorwaarden primeren op de bestelbon en zowel deze algemene voorwaarden als de bestelbon primeren op een offerte.

12. Protest: Ieder protest tegen een verkoopfactuur dient “TAMASHI” te bereiken binnen de 5 werkdagen na de verzending van deze factuur, en dit per aangetekend schrijven. Bij de ontstentenis daarvan zal deze factuur in haar geheel als aanvaard beschouwd worden. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of uit te stellen.